Konkurs za upis studenata u školskoj 2020/2021. godini MA

Kreirano: 08.06.2020. 12:55

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

 

Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске,

специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије

у школској 2020/2021. години

 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

Адреса: Суботица, Штросмајерова 11.

Телефон: 024 624 444

Факс: 024 624 424

Студентска служба, телефон: 024 624 401

Жиро рачун: 840-2112666-13

E-mail: office@magister.uns.ac.rs

Интернет адреса: www.magister.uns.ac.rs

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

 1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно __40_____ студената, и то:

 

- __25_____ студената чије се образовање финансира из буџета и

- __15_____ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Мастер учитељ

15

10

25

50.000

2300

Мастер васпитач

10

5

15

50.000

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

25

15

40

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

На студијски програм другог степена, мастер академских студија, које организује Факултет, могу се уписати сви дипломирани студенти Учитељског факултета или другог сродног факултета, који су завршили студије по четворогодишњем плану и програму и поседују знање мађарског језика неопходно за праћење наставе и полагање испита као и након успешно положеног пријемног испита. Поред општих услова из претходног става кандидати се могу уписати на начин:

 1. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ бодова на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитета у Новом Саду
 2. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ бодова на неким од сродних Факултета Универзитета у Новом Саду
 3. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ бодова на неким од факултета Учитељским или утврђеним сродним факултетима ван Универзитета у Новом Саду
 4. Кандидати из претходног става тачка 2. и 3. могу уписати мастер академске студије уз претходно савладавање садржаја одговарајућих студијских програма (полагање диференцијалних испита), полагањем пријемног испита, након провере знања мађарског језика, а по одлуци Већа факултета.

Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс. Кандидати наведени у овом ставу морају до уписа да приложе решење о признавању стране јавне исправе.

 

 

3. Полагање пријемног испита

 

За упис на мастер академске студије - студијске програме Мастер-учитељ и Мастер-васпитач кандидати полажу пријемни испит из општих знања и информисаности.

Пријемни испит се полаже на мађарском језику или на језику који је у службеној употреби на територији АП Војводине, на основу личног захтева кандидата поднетог  на обрасцу изјаве на којем језику се полаже пријемни испит.

 

4. Конкурсни рокови:

 Први  конкурсни рок:

 • 5. и 6. октобар 2020. године
 • пријемни испит 7. октобар 2020. године
 • прелиминарна ранг листа 9. октобар 2020. године
 • коначна ранг листа 14. октобар 2020. године
 • упис 15. и 16. октобар 2020. Године

 

             Други конкурсни рок:

 • пријављивљње кандидата 21. октобар 2020. године
 • пријемни испит 22. октобар 2020. године
 • прелиминарна ранг листа 23. октобар 2020. године
 • коначна ранг листа 27. октобар 2020. године
 • упис 28. октобар 2020. године

 

 

5. Документација која се подноси или шаље електронски приликом пријављивања кандидата:

 

- важећа лична карта

- копија дипломе о стеченом високом образовању

- доказ о уплати накнаде за пријемни испит

 

 

6. Новчане накнаде:

 

 • за полагање пријемног испита 4500,00 дин
 • за упис 5000,00 дин

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха на основним студијама и времена студирања на основним студијама и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом на основним студијама подразумева се просечна оцена у току студија помножена са 4. По овом основу кандидат може стећи најмање 24, а највише 40 бодова. Општи успех на основним студијама рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.

Ранг листа кандидата формира се на основу два основна и једног помоћног критеријума:

Основни критеријуми су:

 • просечна оцена студента остварена на основним академским студијама и
 • резултат на пријемном испиту.

Помоћни критеријум је:

 • време студирања на основним студијама, с тим да се дужина студирања изражава кроз број месеци од уписа до полагања последњег испита на основним студијама.

Ранг листа кандидата се установљава на основу збира бодова с два основна критеријума. У случају да два или више кандидата на овај начин освоје исти број бодова, примењује се помоћни критеријум тако да се дати кандидати рангирају по дужини студија где предност имају они кандидати који су студије завршили за мањи број месеци.

Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

 

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

 

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси комисији за упис  факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

 

 

9. Упис страних држављана:

 

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

Нострификована диплома стране високошколске установе, уверење о здравственом осигурању за школску годину коју уписује, уплата школарине од 2.300,00 евра. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању мађарског језика

 

10. Напомена:

 • Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета. Информацију-захтев о потреби са описом начина полаганја кандидат је дужан да преда приликом пријаве на конкурс тј. пре термина одређеног за полагање пријемног испита и/или испита за проверу способности.

 

 • Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије се студије финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине имају право да се у школској 2020/21. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета У Новом Саду.

 

 

 • контакт телефони за добијање информација

    Студентска служба 024 624 401

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним испитом, а у складу са Правилником факултета)

 

4. Конкурсн рок:

 •  

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

6. Новчане накнаде:

 • за полагање пријемног испита (уколико је предвиђен конкурсом)
 • за упис

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

9. Упис страних држављана:

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 

10. Напомена:

 • контакт телефони за добијање информација

 

 

 

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE

 

1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним испитом, а у складу са Правилником факултета)

 

4. Конкурсн рок:

 •  

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

6. Новчане накнаде:

 • за полагање пријемног испита (уколико је предвиђен конкурсом)
 • за упис

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

9. Упис страних држављана:

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 

10. Напомена:

 • контакт телефони за добијање информација

 

 

 

Декан

                                                                                             Проф.др Јосип Ивановић

 

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.